MONITORING

Regulamin korzystania z monitoringu wizyjnego
w Niepublicznym Żłobku „KOSI KOSI ŁAPCI” w Katowicach

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), zwanej dalej ustawą i aktów wykonawczych do niej.

Wszystkie osoby wchodzące do żłobka muszą mieć świadomość że obiekt jest monitorowany przez system kamer o czym informują stosowne oznaczenia wraz z poinformowaniem o systemie przez pracownika żłobka. Tym samym wyrażają zgodę na rejestrację.

Zostaje zachowana zasada adekwatności, która przewiduje, że zapis z kamer monitoringu obejmuje jedynie te dane, które są niezbędne dla osiągnięcia wyznaczonego z celu.

§ 1 Cel monitoringu
1. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia.
2. Ograniczenie zachowań niepożądanych, destrukcyjnych, zagrażających zdrowiu, bezpieczeństwu dzieci, pracowników oraz osób przebywających w żłobku.
3. Ustalanie sprawców czynów nagannych (zniszczenie mienia, kradzieże, itp.).
4. Ograniczenie dostępu do żłobka osób nieuprawnionych i niepożądanych.
5. Pomoc w wyjaśnianiu sytuacji konfliktowych .
6. Podniesienie jakości świadczonych przez żłobek usług oraz zapewnienie podopiecznym żłobka opieki na najwyższym poziomie.
§ 2 Zakres i sposób monitoringu.
1. Monitoring funkcjonuje całą dobę.
2. Rejestracji podlega tylko obraz (wizja) z kamer systemu monitoringu.
3. Nie rejestruje się dźwięku (fonii).
4. Nie prowadzi się monitoringu ani rejestracji w miejscach uzasadniający oczekiwanie prywatności.
5. Obraz z monitoringu; zapisany na nośniku systemu czy prowadzony w czasie rzeczywistym nie zostaje udostępniany w internecie i nie podlega innym transmisjom.
6. Zapis monitoringu nie będzie archiwizowany.
§ 3 Zasady korzystania z zapisu systemu monitoringu.
1.Zapis z monitoringu może zostać odtworzony tylko rodzicom/prawnym opiekunom dzieci przebywających w żłobku lub pracownikom w szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
2.Odtworzenie nagrania wymaga zgody Dyrektora żłobka.
3. Odtwarzanie odbywa się jedynie w pokoju Dyrektor żłobka przez Dyrektor lub osobę upoważnioną oraz osobę wnioskującą.
4. Osoby, które mają wgląd w obraz zarejestrowany przez monitoring wizyjny mają świadomość odpowiedzialności za ochronę danych osobowych w razie ich ujawnienia.
§ 4 Kopiowania zapisu z monitoringu.
1. Dane udostępnia/kopiuje się tylko uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji.
2. Zasady przekazania danych (nagrań) opisano w załączniku nr 2 do niniejszego regulaminu.
§ 5 Czas przechowywania danych/zapisu.
1. Czas przechowywania danych uzależniony jest od pojemności dysku jednak:
a. nie dłużej niż 7 dni,
b. gdy dane staną się zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane,
c. nagrania dotyczące incydentów mogą być przechowywane dłużej – do zakończenia odpowiednich postępowań.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą procedura ostateczną decyzję podejmuje Dyrektor Żłobka
„KOSI KOSI ŁAPCI” Anna Wolak.
Niniejszy regulamin opracowano na podstawie wytycznych Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dotyczących wykorzystania monitoringu wizyjnego.
Regulamin wchodzi w życie z dniem 22.06.2018 roku.

Załącznik nr 1/1 Wiosek do pobrania.
Wniosek o dokonanie oglądu zapisu danych monitoringu niepublicznego żłobka
„ KOSI KOSI ŁAPCI ” w Katowicach.

Imię i nazwisko osoby wnioskującej:

……………………………………………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o umożliwienie oglądu z zapisu monitoringu wizyjnego
z dnia: ……………………………………………………

UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Oświadczam że znam i rozumiem treść regulaminu korzystania z monitoringu w żłobku KOSI KOSI ŁAPCI w Katowicach.
Data i czytelny podpis rodzica / prawnego opiekuna:

………………………………………………………………………………………………..

Decyzja Dyrektor żłobka: wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody*
Decyzja Dyrektor nie wymaga uzasadnienia.

Podpis Dyrektor ……………………………….

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2/1

Zasady obowiązujące przy kopiowaniu i przekazaniu danych/nagrań z kamery/kamer.
Dane udostępnia się uprawnionym instytucjom w zakresie prowadzonych przez nie czynności prawnych, np. Policji, Sądom, Prokuraturze. Nośnik z materiałem archiwalnym może być nagrany i przekazany organom ścigania na ich pisemny wniosek (wniosek poniżej) w celu wyjaśnienia prowadzonej sprawy.
Zapisu danych dokonuje Dyrektor żłobka lub osoba przez nią wyznaczona.
Nośnik zostanie trwale zapakowany np. w zaklejonej opieczentowanej i podpisanej kopercie.
Przekazanie nośnika odbywa się tylko osobiście po pokwitowaniu ( pokwitowanie poniżej) które zawiera rodzaj nośnika oraz dzień miesiąc rok nagrania dane osoby przekazującej i dane osoby odbierającej.

Załącznik nr 2/2 Wiosek do pobrania.
Wniosek o udostępnienie danych monitoringu niepublicznego żłobka
„KOSI KOSI ŁAPCI” Anna Wolak w Katowicach.

Nazwa jednostki wnioskującej / imię i nazwisko osoby wnioskującej:

……………………………………………………………………………………………

Zwracam się z prośbą o udostępnienie zapisu monitoringu wizyjnego
z dnia: ……………………………………………………

UZASADNIENIE
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
Data, pieczęć i czytelny podpis wnioskodawcy:

………………………………………………………………………………………………..

Decyzja Dyrektor żłobka: wyrażam zgodę* / nie wyrażam zgody*
Data i podpis Dyrektor żłobka.

……………………………………………………………………..
*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 2/3 Protokół do pobrania.
Niepubliczny żłobek                             Katowice, dnia ……………………….
„KOSI KOSI ŁAPCI”
Anna Wolak
40-282 Katowice
ul. Gen. Sowińskiego 35/151

Protokół przekazania na nośniku elektronicznym
danych z systemu monitoringu
niepublicznego żłobka „KOSI KOSI ŁAPCI”.

Dyrektor żłobka zwany dalej przekazującym, przekazuje (należy podać nazwę organu oraz imię i nazwisko osoby) zwanym dalej przyjmującym, na podstawie pisemnego wniosku z dnia………………………………
dane z systemu monitoringu żłobka.

1.Przekazujący przekazuje, a przyjmujący przyjmuje następujące dane (zapis
z kamer/y): z dnia – data nagrania, czas nagrania.
……………………….. ………………………….. ……………………………….
2. Przyjmujący dane oświadcza, że wykorzystane zostaną one wyłącznie do celów określonych w złożonym pisemnym wniosku.
3. Protokół sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

…………………………                                           ………………………………
Przekazujący                                                          Przyjmujący