REKRUTACJA

Rekrutacja do żłobka odbywa się tylko osobiście.

Warunkiem jest spełnienie zapisów zawartych w Statucie.

Decyzję o przyjęciu dziecka wydaje dyrektor żłobka.